Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály (PÁNKE)

2011.01.11

 

Pápai Nagycsaládosok Egyesülete

Kép

ALAPSZABÁLYA

 

Az Egyesület neve: Pápai Nagycsaládosok Egyesülete (PÁNKE) 

Az Egyesület székhelye: 8500 Pápa, Ribizli u. 49/1. (21049/1. hrsz.) 

Az Egyesület levelezési címe: 8500 Pápa, Fő tér 17. 

Az Egyesület működési területe: Pápa és kistérsége 

Az Egyesület elektronikus levélcíme: panke@panke.hu 

Az Egyesület pecsétje kör alakú, "Pápai Nagycsaládosok Egyesülete, Pápa" szélfelirattal. A 

pecséten azonosításra alkalmas további jelölés is szerepelhet.

 

I.) Az Egyesület célja 

a) az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett 

felelősség erősítése; 

b) a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata; 

c) felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek; 

d) a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. 

 

Az Egyesületet a fenti célok érdekében tevékenykedő egyéni tagok alkotják. 

 

II.) Az Egyesület feladatai 

 

1.) Az Egyesület az általános rendelkezésekben meghatározott cél érdekében: 

 

a) ösztönzi az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakítását, segíti a 

több generáció együttélési feltételeinek megteremtését; 

 

b) elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását; 

 

c) javaslatokat terjeszt elő az illetékes állami, politikai és társadalmi szervekhez és 

szervezetekhez a családokat, különösen a nagycsaládokat érintő ügyekben; 

 

d) törekszik a nagycsaládok politikai, gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelentőségének 

megismertetésére és elismertetésére; 

 

2.) Az Egyesület célját és feladatát elsősorban az alábbi eszközökkel valósítja meg: 

 

a) anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával a 

nagycsaládosok gondjainak enyhítése érdekében; 

 b) felvilágosító munka végzésével a családok törvényes lehetőségeiről;

 

d) találkozók, fórumok, kulturális programok szervezésével; 

 

e) külföldi és belföldi intézményekkel, és a külföldi és belföldi nagycsaládos szervezetekkel 

történő kapcsolatok kialakításával, és az együttműködésből eredő lehetőségek 

kihasználásával; 

 

f) érdek-képviseleti feladatkörében illetékes szervekhez történő javaslatok előterjesztésével és 

egyedi kérelmek támogatásával, valamint egyéb érdekképviseletekkel rendszeres 

kapcsolattartás, konzultáció, koordináció és lehetőleg közös fellépés útján; 

Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó és 

honlapja útján is nyilvánosságra hozza. 

 

III. Az Egyesület tagjai: 

1.) rendes és pártoló tag lehet. 

2.) Az Egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és 

vállalja az Egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést, valamint a tagdíj 

rendszeres fizetését. A rendes tag a belépési nyilatkozatban vállalja a közgyűléseken való 

részvételt, valamint az egyesület munkájában való aktív közreműködést. Ha a rendes tag nem 

tesz eleget vállalásainak, abban az esetben következő évtől átminősül pártoló tagnak. 

3.) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes- vagy jogi személy, aki (amely) 

munkájával vagy szellemi javaival, ill. anyagi eszközeivel az Egyesület tevékenységét 

támogatja, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel és vállalja a tagdíj megfizetését. A pártoló tag 

belépési nyilatkozatban kijelenti, hogy az egyesület munkájában aktívan nem kíván részt 

venni. 

4.) A rendes és a pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A jelentkezőket 

az Elnökség veszi fel. A felvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűlésen fellebbezésnek 

van helye. A Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel bírálhatja felül az Elnökség határozatát. 

5.) A tag a tagságból eredő jogait akkor gyakorolhatja, ha tagdíját befizette. 

 

III/1. Az Egyesület tagjának jogai 

Természetes személy rendes tagságából eredő jogai: 

a) az Egyesület bármely tisztségére megválasztható az egyesületi törvény rendelkezését 

figyelembe véve; 

b) személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, szavazati joggal 

rendelkezik; 

c) javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az 

Egyesület illetékes testületéhez, betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba; 

d) családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain; 

e) családtagjaival együtt igénybe veheti az Egyesület tagkártyás kedvezményeit; 

f) A tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli 

elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. 

Pártoló tag jogai: 

a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésein (tehát szavazati joga nincs); 

b) javaslatokat tehet az Egyesület illetékes testületeihez; 

c) természetes személy pártoló tag részt vehet az Egyesület rendezvényein, illetve igénybe veheti a tagkártyás kedvezményeket; 

d) jogi személy pártoló tagot illető egyéb jogokat a vele kötött szerződés tartalmazza.

(Magyarázat: pártoló tag a fentiek szerint az Egyesület vezetőségének nem lehet tagja.) 

 

III/2. Az Egyesület tagjának kötelezettségei 

Rendes tag kötelezettségei: 

a) működjék közre az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában; 

b) egy évben 24 óra időtartamban köteles az Egyesület munkájában részt venni; 

c) tartsa be az Alapszabály és az SZMSZ előírásait; 

d) rendszeresen fizesse a tagdíjat (adott év tagdíjfizetési határideje minden év február 15-e). 

e) az Egyesület rendes tagja köteles megtartani illetve teljesíteni a közgyűlés határozataiban 

foglaltakat. 

Pártoló tag kötelezettségei: 

 

a) segítse az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 

 

b) rendszeresen fizesse a tagdíjat (adott év tagdíjfizetési határideje minden év február 15-e). 

 

c) jogi személy pártoló tag teljesítse a vele kötött szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

 

Adott év július 1-től csatlakozó rendes vagy pártoló tag a csatlakozás évében csak az éves 

tagdíj felét köteles befizetni. 

Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. 

Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és az 

Egyesület tevékenységét. 

A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül az elnökség határoz. 

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

III/3. A tagsági jogviszony megszűnése 

1.) A rendes tagság, pártoló tagsága megszűnik: 

a) kilépés; 

b) kizárás; 

c) elhalálozás vagy az Egyesület megszűnése esetén; 

d) a jogi személy felszámolásával. 

 

A rendes tag, pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 

A tagdíjfizetési határidő (illetve a tagdíjfizetési kötelezettség betartására vonatkozó felszólítás 

1×30 napos határidejének) elmulasztása az Egyesületből való kizárást eredményezi. 

Megkezdett részletfizetés esetén a kizárás nem történik meg, de az egy évnél tovább 

hátralékkal rendelkező tag is kizárásra kerül, kivéve, ha az Elnökség a tagdíjhátralékot, vagy annak egy részét méltányosságból elengedi. A kizárás elnökségi határozattal történik, és ellene 

a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A tag felvételét csak akkor kérelmezheti újra, ha az 

elmaradt tagdíjat is rendezi. 

A kizárást kimondó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a Közgyűléshez lehet 

fellebbezni a III/3./2. pontban leírtak szerint. A közgyűlés határozattal kizárhatja azt a rendes 

tagot, pártoló tagot, aki a közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll, a közösséget bomlasztja 

vagy pedig magatartásával az Egyesület hírnevének komolyan árt, bővebben a III/5. pontban 

leírtak szerint. A tag felvételét ezekben az esetekben nem kérelmezheti újra. 

 

2.) Amennyiben a tagdíj nem fizetése miatti kizárásról kapott határozat kézhezvételét követő 

15 napon belül az érintett személy a tagdíj befizetését igazolja az Egyesület Elnökségénél, 

akkor a tagsága továbbra is fennmarad. A kizárásról szóló határozat kézhezvételét követő 15 

napon belül fellebbezés nyújtható be a Közgyűléshez. A fellebbezést az Elnökségnek címezve 

kell feladni, és az Elnökség a legközelebbi Közgyűlés tárgysorozatába köteles azt felvenni, 

addig a határozat végrehajtását fel kell függeszteni. 

3.) Jogi személy pártoló tagsága megszűnik: 

a) a vele kötött szerződés megszűnése vagy felbontása esetén. 

 

III/4. A tagsági jogviszony feltétele és felmondása 

Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos 

felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére az 

Egyesület közgyűlése dönt. Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, 

vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható 

jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai (Ptk. 3:71. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület 

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a 

figyelmeztetés és az Egyesület rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás 

legfeljebb egy év időtartamra. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot 

sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény 

alkalmazására irányuló eljárást az elnök vagy a titkár javaslatára a közgyűlés rendeli el. A 

jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az Egyesület 

elnöke vagy az Egyesület titkára, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (a 

továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. A vizsgáló jegyzőkönyv 

felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó 

bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a 

tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a 

közgyűléshez címzett határozati javaslatát. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 

napon belül az elnök vagy a titkár köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja 

az elnökség által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. A 

vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati javaslat 

módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. Az összehívott 

közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását 

követően nyomban határoz. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos 

jogkövetkezményként - fentieknek megfelelően - figyelmeztetést, az Egyesület valamely 

rendezvényétől illetve rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a 

jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező 

közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell. A 

hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes 

törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 

III/5. A tag kizárása 

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi 

szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárására 

irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az 

elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra 

irányuló eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére 

irányuló eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv 

felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozathozatalra az 

alapszabály III/4. pontjában foglaltak az irányadóak. A tag kizárását kimondó határozatot 

írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás 

alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell. A kizárásról rendelkező határozattal 

szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az Egyesület székhelye szerint illetékes 

törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 

IV. A közgyűlés ülésezése, nyilvánossága és hatásköre 

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik . A közgyűlés nem nyilvános. 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik 

a) az alapszabály módosítása 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - 

elfogadása; 

f) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utalnak. 

IV/1. A közgyűlés határozathozatala 

1. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 2. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

3. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő 

tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozzák meg. 

4. A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a 

közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető 

elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a 

jegyzőkönyvvezetésnek valamint a határozatok kihirdetésének szabályai (Ptk. 3:71. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján) 

5. A közgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén a titkár - írásban a javasolt napirend 

közlésével az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával 

meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott 

meghívóval kell összehívni. A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a 

kézbesítés napjától a tervezett közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A 

meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők 

indokolását. 

A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az Egyesület nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét; 

d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok 

tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképest. A közgyűlés 

összeghívására irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés napja is. 

6. A meghiúsult közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább 15 napnak kell 

eltelnie. 

7. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

8. Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával 

meghatározott más helyen tartja. 

9. Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha 

az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 10. Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplőkérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

11. A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület titkára vezeti. 

12. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, illetve más személy 

megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a 

levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal 

rendelkező tagok szótöbbségével határoz. 

13. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen 

van. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a 

közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással 

határoz. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 

meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

14. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az: 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

15. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető 

elnök szóban kihirdeti. 

16. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a 

közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen 

megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott 

napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet 

a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai 

közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti. 

17. A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát. 

IV/2. A közgyűlés összehívásának kötelezettsége 

1. Az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár köteles a közgyűlést összehívni a 

szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

2. Az 1. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 

dönteni. 

V. Az Elnökség 

1. Az elnökség négy tagból áll. Az elnökség elnökét és további tagjait a közgyűlés választja 

meg. Az elnökség tagjai: az elnök, az elnökhelyettes, az elnökségi tag és a titkár. 

2. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni. Az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

3. Az elnökség határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 

4. A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztásuk napjától számított négy év 

időtartama szól. 

5. A vezető tisztségviselőket az Egyesület rendes tagjai közül kell megválasztani. 

Az Elnökség ügyvezetéssel kapcsolatos feladatai és az elnökségre vonatkozó egyéb szabályok 

V/1. Az elnökség feladatkörébe tartozik 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, 

az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 

2. Az elnökség ülésének összehívására, az elnökségi ülés helyének meghatározására, az 

elnökségi ülés meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés napirendjére, az elnökségi ülés 

határozatképességére, az ülés lebonyolítására, és az elnökségi ülés jegyzőkönyvének 

elkészítésére valamint a határozatok kihirdetésére az alapszabály 16. pontjában foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az elnökségi határozatokat az elnökség elektronikus 

úton vagy postai úton nyolc napon belül megküldi a tagok illetve az érdekelt személyek 

részére. 

V/2. Az ügyvezetés ellátása 

1. Az Egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. 

2. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai 

Az Egyesület: 

1. Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem 

tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló elnökség jogosult. 

2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően 

köteles ellátni. 

3. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott által történő elfogadásával 

jön létre. 

4. Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. 

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok: 

1. A vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

VI. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség 

1. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi 

személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és 

számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 

felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli 

titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 

2. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez 

a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen 

gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő 

a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi 

személy kötelezését a felvilágosítás megadására. 

VII. A vezető tisztségviselő felelőssége 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért 

a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel 

szemben. 

VIII. Az Egyesület képviselete és jegyzése 

1. Az Egyesület törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő (elnök vagy titkár) látja el. 

2. A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 

IX. A vezető tisztségviselő megbízatás megszűnése 

1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: határozott idejű megbízatás esetén a 

megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel 

bekövetkezésével, visszahívással, lemondással, a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód 

nélküli megszűnésével, a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a vezető tisztségviselővel szembeni 

kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

2. Az Egyesület tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 

tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 

3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik 

vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor 

lemondhat. 

4. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá. X. Az Egyesület tagjainak jegyzéke 

1. Az Egyesület elnöksége az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tagjegyzékben tartja 

nyilván. 

2. Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét és 

lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt. 

3. Az Egyesület tagjegyzékébe be kell jegyezni annak a személynek a nevét és lakóhelyét, 

akit az elnökség az egyesületbe tagnak felvett. 

4. A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes 

adatok megfelelő megóvásáról. 

XI. Aláírási jog és az Egyesület gazdálkodása 

1) Az Egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai: 

a) a tagdíjak; 

b) a pártoló tagok juttatásai; 

c) közérdekű kötelezettség-vállalásból és egyéb forrásokból (pl. banki kamatból, pályázatok 

elnyeréséből) származó vagyoni értékek, juttatások; 

d) az Egyesület rendezvényeinek bevételei. 

A tagsági díjakat az egyesület elsősorban – fenntartási – ügyviteli költségek, valamint az 

egyesület rendezvényeire használja fel. 

2) Az Egyesület a pénzügyi jogszabályok, az Alapszabály rendelkezései, valamint éves 

költségvetése alapján gazdálkodik, és gazdálkodásáról zárszámadást készít. 

3) Az elnök egy személyben jogosult aláírni. Az Egyesület vagyoni és pénzügyi ügyleteiben 

az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a titkár együttesen jogosultak aláírni. 

4) Az Egyesület a tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyonnal a vonatkozó pénzügyi 

rendelkezések és az Alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik. 

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes 

tagdíjbefizetésük mértékéig. 

 

XII. Záró rendelkezés 

1) Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. 

2) Az Egyesület megszűnik, ha 

a) feloszlását a Közgyűlés kimondja; 

b) más egyesülettel egyesül a Közgyűlés határozata alapján (tagegyesületi megállapodás 

kötése esetén ez a rendelkezés nem érvényes). 

 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól 

támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, 

továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon és a 

továbbiakban sem fog.  

2014. március 8-án a Közgyűlés K2/2014/2. számú határozatában székhelyváltozásról 

döntött, valamint a K2/2014/3. számú határozatában több pontban módosított 

Alapszabály egységes szövegét elfogadta. 

 

2014. június 6-án a Közgyűlés K3/2014/4. számú határozatában az Egyesület nevének 

módosításáról döntött. 

Kelt: Pápa, 2014. június 6. 

 

Kapcsolódó anyag(ok):